Het bedrijf Safe-T, een entiteit-natuurlijke persoon, vertegenwoordigd door Steven Laurens, gevestigd te Houtlandstraat 11, 8600 Diksmuide en handelend onder ondernemingsnummer BE0671.922.562 en biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze website. Onder ‘informatie’ verstaat Safe-T alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Artikel 1. Aansprakelijkheid

Safe-T aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. Safe-T heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie van de vermelde producten komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Safe-T de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Safe-T noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Artikel 2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden 

De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Safe-T of aan de organisaties die Safe-T hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Safe-T.

Artikel 3. Links en verwijzingen

Deze website bevat mogelijks hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Safe-T controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Safe-T de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Safe-T aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Safe-T verwijst. Als u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met Safe-T.

Bij Safe-T vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Artikel 4. Responsible Disclosure

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Wij vragen u:

 • Jouw bevindingen te mailen naar info@safe-t.academy
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven u dat:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Wij zullen geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding wanneer jij je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden;
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker;
 • Als dank voor jouw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Artikel 5. Bescherming van de persoonsgegevens

De eventuele gegevens die Safe-T langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van Safe-T. Zij dienen uitsluitend om onze diensten te kunnen verlenen en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018 heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren en indien van toepassing te laten verwijderen. U heeft eveneens het recht aan te bezwaren dat uw gegevens niet langer mag gebruikt worden voor de vermelde informatieverstrekking. Daartoe stuurt u uw vraag via het online contactformulier van Safe-T. Meer informatie over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke gronden, voor welke doeleinden en uw rechten kan u raadplegen op onze Privacyverklaring.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Disclaimer? U kunt ons uw vraag via mail bezorgen naar info@safe-t.academy.